Środa, 20 Stycznia 2021, Fabioli, Miły, Sebastiana
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Projekty F. S. > Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków 'Sitkówka' dla miasta Kielce

Wodociągi Kieleckie

Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków 'Sitkówka' dla miasta Kielce


Oczyszcz_zlotu_ptakaartykul

Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków ‘Sitkówka’ dla miasta Kielce – 2004/PL/16/C/PE/009
Projekt zrealizowany i rozliczony w ramach perspektywy 2004 – 2006 Funduszu Spójności. 

Geneza projektu: Oczyszczalnia Ścieków ‘Sitkówka’ została oddana do eksploatacji w 1974r. na przepustowość Qdśr=40.700 m3/d. Wodociągi Kieleckie w związku z rozwojem obsługiwanego obszaru prowadziły działania inwestycyjne i modernizacyjne dla zwiększenia przepustowości hydraulicznej, poprawy parametrów oczyszczania ścieków oraz zmniejszania uciążliwości dla środowiska. Na ten cel skutecznie pozyskano środki zewnętrzne: w latach 90. spółka otrzymała od Rządu Królestwa Danii pomoc konsultingowo-techniczną oraz finansową. Wcześnie dostrzeżono też szansę, jaką stanowiły środki unijne i od 1999 r. podjęto starania o dofinansowanie: z Funduszu ISPA a następnie z Funduszu Spójności. Wodociągi Kieleckie jako jedne z pierwszych w kraju złożyły wniosek o dofinansowanie i uzyskały w 2005 r. Decyzję Komisji Europejskiej o przyznaniu środków unijnych. 

Finansowanie projektu:
Całkowity koszt inwestycji (netto): 243 029 431,98  PLN
Wkład własny Wodociągów Kieleckich: 180 518 685,93  PLN
Wartość pozyskanego dofinansowania z Funduszu Spójności: 62 510 746,05  PLN

Zakres rozbudowy i modernizacji:
 „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków ‘Sitkówka’ dla miasta Kielce” obejmowała proces mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków oraz budowę instalacji do unieszkodliwiania osadów ściekowych. Przed inwestycją oczyszczalnia dysponowała przepustowością hydrauliczną 72 000 m³/d (ciąg oczyszczania mechanicznego) i 40 700 m³/d (ciąg oczyszczania biologicznego). Aby obiekt spełniał polskie i unijne wymogi jakości ścieków i mógł przyjąć rosnące obciążenie hydrauliczne i biologiczne konieczne były rozbudowa i modernizacja ciągu ściekowego i osadowego oraz dodatkowe prace w celu poprawy wydajności oczyszczalni.

Szczegółowy zakres zrealizowanych prac:
1) Modernizacja i rozbudowa obiektów i urządzeń ciągu ściekowego obejmująca:
a) rozbudowę i modernizację części wstępnego mechanicznego oczyszczania, budowę punktu do mycia beczkowozów oraz budowę zbiornika retencyjnego wraz z pompownią ścieków retencjonowanych,
b) modernizację osadników wstępnych, komory rozdziału ścieków na osadniki wstępne a także sposobu spustu osadów,
c) rozbudowę i modernizację ciągu oczyszczania biologicznego, umożliwiającą biologiczne usuwanie związków azotu i fosforu. Prowadzone prace polegały na:
- modernizacji istniejących komór KNAP z przystosowaniem ich do funkcji komór predenitryfikacji (z zadaniem odtlenienia osadu czynnego i przeciwdziałania jego puchnięciu, przed doprowadzeniem ścieków do reaktora biologicznego);
- adaptacji istniejących osadników wtórnych na komory defosfatacji (z funkcją redukcji fosforu);
- budowie nowego reaktora z wydzielonymi strefami denitryfikacji i nitryfikacji wraz z nowymi osadnikami wtórnymi;
d) wykonanie pompowni osadu recyrkulowanego oraz stacji dmuchaw jako obiektów towarzyszących,
e) przebudowę i  modernizację kanału odpływowego ścieków oczyszczonych.  
2) Modernizacja ciągu przetwarzania osadu obejmująca:
a) montaż maceratora przed studnią osadu przy pompowni osadu wstępnego
w  celu zabezpieczenia urządzeń przed częściami włóknistymi znajdującymi się w osadach,
b) modernizację urządzeń mechanicznego zagęszczania osadów wraz
z montażem instalacji do ultradźwiękowej dezintegracji osadu nadmiernego,
c) budowę i montaż urządzeń do odwadniania osadów, pompowania odcieków z urządzeń odwadniających oraz systemu podajników umożliwiających podawanie odwodnionego osadu do suszenia i spalania w STUOŚ.
3) Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (STUOŚ) obejmująca:
a) budowę systemu przyjmowania i magazynowania osadów,
b) budowę węzła podsuszania osadu,
c) budowę instalacji oczyszczania gazów spalinowych metodą suchą
d) budowę instalacji termicznego unieszkodliwiania osadów, skratek, piasku
i tłuszczu złożonej z pieca ze złożem fluidalnym,
4) Dodatkowe prace w celu poprawy wydajności oczyszczalni ścieków, obejmujące:
a) rekultywację istniejących lagun osadowych,
b) montaż aparatury kontrolno-pomiarowej na poszczególnych stopniach oczyszczania,
c) montaż instalacji do chemicznego wspomagania procesów biologicznych,
d) rozbudowę i modernizację ujęcia wody przemysłowej dla urządzeń technologicznych,
e) rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczej,
f) modernizację i rozbudowę systemu sterowania,
g) budowę zespołu obiektów w skład których wchodzą: centralna dyspozytornia, laboratorium wodno-ściekowe, zaplecze socjalne, centrum administracyjno – edukacyjne, centrum naprawczo – warsztatowe i centralny parking.

Osiągnięte cele:
W wyniku realizacji projektu uzyskano zwiększenie przepustowości części biologicznej oczyszczalni do Qdśr=51.000 m3/d i zmniejszenie ilości ładunków zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska, w tym w szczególności stężenia pierwiastków biogennych – azotu i fosforu ogólnego w ściekach oczyszczonych (efekt ekologiczny).
Inwestycja pozwoliła też na prowadzenie prawidłowej gospodarki osadowej, zmierzającej do ograniczenia ilości osadów ściekowych (budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych).