Poniedziałek, 23 Maja 2022, Leoncjusza, Michała, Renaty
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Kielecka woda > Produkcja Wody

Wodociągi Kieleckie

Produkcja Wody

Zaopatrzenie miasta Kielce w wodę


Miasto Kielce zaopatrywane jest w wodę pitną z ujęć głębinowych zlokalizowanych w Dolinie Białogońskiej (dzielnica Kielc), Zagnańsku (12km od Kielc) oraz indywidualnych studni głębinowych znajdujących się na terenie miasta. Sumaryczna wydajność eksploatacyjna w/w ujęć wynosi 67.560 m3/d. 
W 2002r. rozpoczęto eksploatację nowego ujęcia - Dyminy. Wydajność eksploatacyjna ujęcia wynosi 11.000 m3/d.
Na dzień dzisiejszy zapotrzebowanie na wodę aglomeracji kieleckiej kształtuje się na poziomie 45.000 m3/d. 

Procentowy udział wody z poszczególnych ujęć w ogólnym zapotrzebowaniu na wodę miasta Kielce przedstawia się następująco:

  • ujęcie Białogon: 64 %
  • ujęcie Zagnańsk: 23 %
  • ujęcie Dyminy: 11 %
  • studnie awaryjno-wspomagające: 2 %

Schematycznie kierunki zaopatrzenia Kielc w wodę przedstawia poniższa mapa.

produkcja_mapa_big
Charakterystyka ujęć


Ujęcie Białogon
Zlokalizowane jest w Dolinie Białogońskiej w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 417 - Kielce. Składa się z 15 studni głębinowych, których głębokości wynoszą od 80 do 100 metrów. Woda ujmowana z wapieni i dolomitów dewonu środkowego i górnego, charakteryzuje się małą zmiennością w czasie. Zdolność eksploatacyjna ujęcia wynosi 24.960 m3/d.
Z uwagi na wysoką jakość zarówno fizykochemiczną, jak i bakteriologiczną, ujmowana woda nie jest poddawana procesowi uzdatniania oraz dezynfekcji.

Ujęcie Zagnańsk
Zlokalizowane jest w dolinie górnego odcinka rzeki Bobrzy w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 414 - Zagnańsk. Składa się z 10 studni głębinowych, z których aktualnie eksploatowanych jest 9. Głębokość studni wynosi od 87 do 150 metrów. Woda ujmowana jest z utworów triasu dolnego, permu i dewonu. Zdolność eksploatacyjna ujęcia wynosi 21.600 m3/d.
Z uwagi na wysoką jakość wody pod względem fizykochemicznym oraz bakteriologicznym woda nie wymaga uzdatniania i dezynfekcji. Jednakże z uwagi na znaczną odległość ujęcia od miasta Kielce - 12 km, woda zgromadzona w czerpni głównej przed przesłaniem rurociągiem tranzytowym do miejskiej sieci rozdzielczej dezynfekowana jest podchlorynem sodu pozyskiwanym z tabletkowanej soli kuchennej w dawce spożywczej 0,2 mg/dm3.

Studnie awaryjno-wspomagające
Zlokalizowane są w różnych rejonach miasta, w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 417 - Kielce (ich lokalizację przedstawia mapa). Ogółem eksploatowanych jest 7 studni głębinowych. Studnie głębokości od 40 do 110 metrów ujmują wodę z utworów dewońskich i w sposób ciągły tłoczą ją bezpośrednio do sieci wodociągowej. Zapewniają w ten sposób wymagane ciśnienie w newralgicznych punktach sieci wodociągowej. Ponieważ woda charakteryzuje się wysoką jakością pod względem fizykochemicznym oraz bakteriologicznym nie jest uzdatniana, ani dezynfekowana.
Sumaryczna zdolność eksploatacyjna studni szacowana jest na około 9.000 m3/d.

Od 2002 roku południowe dzielnice miasta Kielce zasilane są z Ujęcia Dyminy. Ujęcie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód podziemnych 418. Składa się z 4 studni głębinowych o głębokości około 100 metrów ujmujących wodę z wapieni dewońskich. Zdolność eksploatacyjna ujęcia szacowana jest na 11.000 m3/d.
Z uwagi na wysoką jakość wody pod względem fizykochemicznym oraz bakteriologicznym woda nie jest uzdatniana, ani dezynfekowana.