Sobota, 11 Lipca 2020, Benedykta, Kariny, Olgi
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Oczyszczalnie ścieków > Oczyszczalnia ścieków w Bartkowie

Wodociągi Kieleckie

Oczyszczalnia ścieków w Bartkowie

bartkow_oczyszczalnia

Oczyszczalnia ścieków leży w miejscowości Bartków, w środkowej części gminy Zagnańsk. Dopływają do niej systemem kanalizacji sanitarnej ścieki z terenów wchodzących w skład Aglomeracji Zagnańsk zamieszkałych przez około 9 tysięcy osób (o wyznaczonej równoważnej liczbie mieszkańców wynoszącej 9013 RLM).

Obecnie trwa rozbudowa systemu kanalizacji na tym obszarze. Do oczyszczalni obok ścieków dopływających systemem kanalizacji dostarczane są również ścieki ze zbiorników bezodpływowych znajdujących się na posesjach mieszkańców. Są one wozami asenizacyjnymi dowożone do automatycznej stacji zlewczej znajdującej się na oczyszczalni.

Oczyszczalnia pracuje od 1984 r. natomiast przez spółkę Wodociągi Kieleckie eksploatowana jest od 1997 r., kiedy to został przeprowadzony I etap jej rozbudowy i modernizacji (części wstępna, biologiczna i osadowa). Przepustowość wzrosła wtedy do Qdśr=500 m3/dobę. W 2003 r. przeprowadzono II etap rozbudowy, obejmujący część biologiczną (komory defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji), zwiększający jej przepustowość do Qdśr= 1000 m3/d. Następnie, w latach 2013 - 2015 zrealizowano III etap rozbudowy, podczas którego przepustowość wzrosła do Qdśr= 1700 m3/d.

Reaktory
Widok ogólny po rozbudowie


Jakość ścieków

W poniższej tabeli przedstawiono efektywność oczyszczalni.

Parametr Ścieki surowe Ścieki oczyszczone biologicznie
stężenia stężenia redukcje %
BZT5 [mgO2 /dm3] 280 3,5
99
ChZT [mgO2 /dm3] 817
31,4 96
Azot ogólny [mg /dm3] 80,2
9,8
88
Fosfor ogólny [mg /dm3] 8,1 1,5
81
Zawiesina [mg /dm3] 382 7 98