Piątek, 01 Grudnia 2023, Blanki, Edmunda, Eligiusza
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Druki do pobrania

Wodociągi Kieleckie

Druki do pobrania


e-Faktura:

1. Formularz zgody na otrzymywanie faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej

2. Formularz zmiany adresu e-mail do przesyłania faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych powiadomień w formie elektronicznej

3. Formularz odwołania zgody na otrzymywanie faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej


Pozostałe druki:

1. Schemat zabudowy wodomierza głównego

2. Wniosek wydania warunków przyłączenia nieruchomości/obiektu do zewnętrznej sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej TT-W

3. Wniosek wydania warunków przyłączenia nieruchomości/obiektu* do zewnętrznej sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej (procedura uproszczona) TT-PU

4. Wniosek wydania warunków niezbędnych do zawarcia umowy na dostawę wody/odprowadzenie ścieków (procedura legalizacyjna) TT-WU

5. Zlecenie uzgodnienia projektu TT-U

6. Oświadczenie TT/OK

7. Oświadczenie TT/OZ

8. Zlecenie wykonania kserokopii dokumentacji

9. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane TT/OD

10. Oświadczenie osoby prawnej o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane TT/ODP

11. Oświadczenie o posiadanym prawie do włączenia się do istniejącego/projektowanego przyłącza wody/kanalizacji sanitarnej TT-OW

12. Oświadczenie osoby prawnej o posiadanym prawie do włączenia się do istniejącego/projektowanego przyłącza wody/kanalizacji sanitarnej TT-OWP

13. Zgłoszenie przystąpienia do robót sieci wod-kan

14. Zgłoszenie przystąpienia do robót przyłączy wod-kan

15. Zlecenie dokonania przeglądu technicznego

16. Zlecenie dokonania przeglądu technicznego wodociągu, kanału sanitarnego i próby ciśnieniowej wodociągu

17. Zlecenie włączenia do wodociągu

18. Wniosek o pełnienie nadzoru technicznego

19. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

20. Oświadczenie o zmianie danych klienta (nie dotyczy zmiany usługobiorcy)

21. Oświadczenie o ponoszeniu solidarnej odpowiedzialności za zapłatę należności z tytułu dostarczania wody

22. Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza

23. Procedura wielolokalowa - zlecenie dokonania przeglądu technicznego i plombowania lokalowych zestawów wodomierzowych (podliczników)

24. Wniosek dotyczący odliczania ilości ścieków z tytułu bezpowrotnie zużytej wody (wodomierz ogrodowy)

25. Wniosek dotyczący odliczania ilości ścieków z tytułu bezpowrotnie zużytej wody do celów technologicznych w procesie produkcyjnym

26. Zlecenie uruchomienia przyłącza wodociągowego

27. Zlecenie unieruchomienia przyłącza wodociągowego

28. Zlecenie TP/ZZ

29. Zlecenie wykonania inspekcji kamer TV

30. Zlecenie udrożnienia lub czyszczenia kanalizacji sanitarnej lub deszczowej

31. Zlecenie usunięcia awarii sieci wodociągowej

32. Zlecenie wykonania usługi

33. Zlecenie montażu stojaka hydrantowego w celu poboru wody

34. Użytkowanie stojaka hydrantowego

35. Pełnomocnictwo dotyczące zlecenia usługi na sieci wodociągowej

36. Zlecenie/umowa na wykonanie badań wody

37. Zlecenie/umowa na wykonanie badań ścieków/osadów ściekowych
Informacje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej podmiotów gospodarczych i zasad kontroli w tym zakresie