Poniedziałek, 23 Maja 2022, Leoncjusza, Michała, Renaty
Formularz Szukaj
Ladowanie
1929-2009 80 lat tradycji i nowoczesności
Wodociągi Kieleckie > Druki do pobrania

Wodociągi Kieleckie

Druki do pobrania


e-Faktura:

1. Formularz zgody na otrzymywanie faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej

2. Formularz zmiany adresu e-mail do przesyłania faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych powiadomień w formie elektronicznej

3. Formularz odwołania zgody na otrzymywanie faktur, duplikatów faktur, korekt faktur, wezwań do zapłaty oraz innych zawiadomień w formie elektronicznej


Pozostałe druki:

1. Wniosek wydania warunków przyłączenia nieruchomości/obiektu do zewnętrznej sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej TT-W

2. Zlecenie uzgodnienia projektu TT-U

3. Zlecenie dokonania przeglądu technicznego

4. Zgłoszenie przystąpienia do robót sieci wod-kan

5. Zgłoszenie przystąpienia do robót przyłączy wod-kan

6. Zlecenie włączenia do wodociągu

7. Wniosek o pełnienie nadzoru technicznegoz

8. Procedura wielolokalowa - zlecenie dokonania przeglądu technicznego i plombowania lokalowych zestawów wodomierzowych

9. Zlecenie usunięcia awarii sieci wodociągowej

10. Zlecenie wykonania inspekcji kamer TV

11. Zlecenie udrożnienia lub czyszczenia kanalizacji sanitarnej lub deszczowej

12. Wniosek dotyczący odliczania ilości ścieków z tytułu bezpowrotnie zużytej wody

13. Wniosek dotyczący odliczania ilości ścieków z tytułu bezpowrotnie zużytej wody do celów technologicznych w procesie produkcyjnym

14. Zlecenie uruchomienia przyłącza wodociągowego

15. Zlecenie unieruchomienia przyłącza wodociągowego

16. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

17. Oświadczenie osoby prawnej o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

18. Oświadczenie o posiadanym prawie do włączenia się do istniejącego/projektowanego przyłącza wody/kanalizacji sanitarnej TT-OW

19. Oświadczenie osoby prawnej o posiadanym prawie do włączenia się do istniejącego/projektowanego przyłącza wody/kanalizacji sanitarnej TT-OWP

20. Zlecenie wykonania ekspertyzy wodomierza

21. Zlecenie TP/ZZ

22. Oświadczenie TT/OK

23. Oświadczenie TT/OZ

24. Zlecenie wykonania kserokopii dokumentacji

25. Wniosek wydania warunków niezbędnych do zawarcia umowy na dostawę wody/odprowadzenie ścieków  TT-WU

26. Zlecenie/umowa na wykonanie badań wody

27. Zlecenie/umowa na wykonanie badań ścieków/osadów ściekowych

28. Zlecenie dokonania przeglądu technicznego wodociągu, kanału sanitarnego i próby ciśnieniowej wodociągu

29. Oświadczenie o ponoszeniu solidarnej odpowiedzialności za zapłatę należności z tytułu dostarczania wody

30. Zlecenie wykonania usługi

31. Zlecenie montażu stojaka hydrantowego w celu poboru wody

32. Użytkowanie stojaka hydrantowego

33. Pełnomocnictwo dotyczące zlecenia usługi na sieci wodociągowej

34. Wniosek wydania warunków przyłączenia nieruchomości/obiektu* do zewnętrznej sieci wodociągowej/kanalizacji sanitarnej TT-PU

35. Oświadczenie o zmianie danych klienta (poniższy druk nie dotyczy zmiany usługobiorcy)

36. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
Informacje dotyczące gospodarki wodno-ściekowej podmiotów gospodarczych i zasad kontroli w tym zakresie